logo
 • Kontakt on-line
 • Umów wizytę
  22 230 2686
  22 262 8686
 • Centrum medyczne eMKMed
  ul. por. Jana Białka 5
  05-530 Góra Kalwaria

REGULAMIN PROGRAMU „KARTA VIP”

Organizatorem Programu „Karta vip” jest Centrum Medyczne eMKmed z siedzibą w Górze Kalwarii, ul. por. Jana Białka 5. Program „Karta vip ” jest programem przeznaczonym dla klientów Centrum Medycznego eMKmed. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika.

 1. Postanowienia Ogólne

1.1 Członek Programu „Karta vip” uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

1.2 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.

1.3 Prawa związane z Programem „Karta vip” nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.

1.4 Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi posiadającemu Kartę Rabatową.

 1. Uczestnictwo w Programie

2.1 Do Programu „Karta vip” może przystąpić: – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, – osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

2.2 Aby przystąpić do Programu „Karta vip” należy okazać paragony kasowe eMKmed na kwotę ponad 1499zł. Lub dokonać jednorazowego zakupu usług na kwotę ponad 999zł. Osoba zainteresowana otrzyma Kartę.

2.3 Uczestnik programu może posiadać jedną kartę rabatową.

 1. Karta Uczestnika

3.1 Uczestnik, przystępując do programu „Karta vip” otrzymuje do używania Kartę.

3.2 Karta vip umożliwia dokonanie zakupów usług z 10% upustem.

3.3 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty rabatowej.

3.4 W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o wydanie duplikatu Karty.

3.5 Karta Uczestnika nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.

3.6 Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie w terminie określonym pisemnie podczas wręczania karty.

 1. Realizacja upustów

4.1 Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które usługi objęte są Programem „Karta vip”.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.

4.3 Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę pracownikowi Centrum Medycznego eMKmed, przed dokonaniem płatności.

4.4 Szczegółowe informacje programu można uzyskać pod numerem telefonu 22 262 86 86.

4.5 Realizacja upustu następuje po okazaniu sprzedawcy Karty Rabatowej „Karta VIP”, przed dokonaniem transakcji.

 1. 5. Upust Cenowy

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika Programu w momencie realizacji upustu cenowego.

5.2 Upust cenowy nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i rabatami.

5.3 Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość upustu cenowego przyznanego Uczestnikowi.

 1. Utrata statusu Uczestnika Programu „Karta vip”

6.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu „Karta vip” ze skutkiem natychmiastowym:

a) jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu,

b) jeżeli Uczestnik dostarczył nie swoją kartę lub podał się za inną osobę wobec Organizatora

6.2 Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.

6.3 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej, Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

 1. Zakończenie Programu „Karta vip”

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta vip” w każdym momencie.

7.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu „Karta vip” w siedzibie Centrum Medycznego eMKmed i na stronie internetowej www.emkmed.pl

 1. Zmiany Regulaminu Programu

8.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.

 1. Akceptacja Regulaminu

9.1 Niniejszy Regulamin Programu „Karta vip” będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą wydania karty Uczestnikowi.