Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Centrum Medyczne eMKmed z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530)
  przy ul. Por. J. Białka 5.
 2. Z Administratorem skontaktować się można za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Marta Kozłowska pod numerem tel. 518 197 706 lub
  adresem e-mail: iod@emkmed.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 2 lit. c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa Ustawa z dn. 6 listopada 2008r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuję prawo do dostępu swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Korzystanie z usług jest dobrowolne, jednak jako podmiot leczniczy zobowiązani jesteśmy prowadzić dokumentację medyczną w sposób określony przepisami prawa, w tym oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielania świadczenia zdrowotnego. W przypadku podania nam numeru telefonu, które odbywa się na zasadach dobrowolności – jego nie podanie nie będzie skutkowało odmową udzielania świadczenia zdrowotnego, lecz np. brakiem możliwości potwierdzenia wizyty.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji
  wskazanego wyżej celu.