Rodo

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Centrum Medyczne eMKmed
z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530) przy ul. Por. J. Białka 5,

2. Z Administratorem skontaktować się można za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marta Kozłowska pod numerem tel. 518 19 77 06 lub adresem e-mail: iod@emkmed.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit.c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Korzystanie z usług jest dobrowolne, jednak jako podmiot leczniczy zobowiązani jesteśmy prowadzić dokumentację medyczną w sposób określony przepisami prawa, w tym oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielania świadczenia zdrowotnego. W przypadku podania nam numeru telefonu, które odbywa się na zasadach dobrowolności – jego nie podanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz np. brakiem możliwości potwierdzenia wizyty.

10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji wskazanego wyżej celu.