Laboratorium

 • Na badanie należy się zgłosić ze skierowaniem od lekarza, koniecznie na czczo.
 • Dzień przed badaniem unikaj spożywania alkoholu.
 • Dzień przed badaniem unikaj wysiłku fizycznego.
 • Przed badaniem możesz wypić niewielką ilość wody.

Rejestracja wizyty

 • Rejestrując wizytę telefonicznie należy podać imię, nazwisko, numer pesel oraz informację o uprawnieniu do bezpłatnej wizyty.
 • Podczas wizyty w przychodni, należy okazać rejestatorom medycznym dokument tożsamości oraz numer karty, kod, lub inny identyfikator potwierdzający uprawnienia do bezpłatnej wizyty.

Badania EKG

Badania EKG wykonujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 11.00.

EKG wykonujemy wyłącznie osobom, które ukończyły 18 lat.

Odwołanie wizyty

Odwołanie lub zmianę terminu należy zgłosić nie później niż 24 godziny przed zaplanowaną wizytą pod numerem telefonu: 22 262 86 86

Dokumenty do pobrania

Upoważnienie do odbioru wyników

Oświadczenie o braku przeciwskazań do rehabilitacji

kliknij aby pobrać

Zgoda na wykonanie diagnostycznych testów alergologicznych

kliknij aby pobrać

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

kliknij aby pobrać

Oświadczenie o braku przeciwskazań do masażu

Kliknij aby pobrać

Wywiad alergologiczny

kliknij aby pobrać

skierowanie na badania profilaktyczne

Zgoda na wykonanie zabiegu estetycznego

kliknij aby pobrać

Zgoda na zabieg medyczny

kliknij aby pobrać

RODO

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Centrum Medyczne eMKmed z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530)
  przy ul. Por. J. Białka 5.
 2. Z Administratorem skontaktować się można za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Marta Kozłowska pod numerem tel. 518 197 706 lub
  adresem e-mail: iod@emkmed.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 2 lit. c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa Ustawa z dn. 6 listopada 2008r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuję prawo do dostępu swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Korzystanie z usług jest dobrowolne, jednak jako podmiot leczniczy zobowiązani jesteśmy prowadzić dokumentację medyczną w sposób określony przepisami prawa, w tym oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielania świadczenia zdrowotnego. W przypadku podania nam numeru telefonu, które odbywa się na zasadach dobrowolności – jego nie podanie nie będzie skutkowało odmową udzielania świadczenia zdrowotnego, lecz np. brakiem możliwości potwierdzenia wizyty.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji
  wskazanego wyżej celu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU
W CENTUM MEDYCZNYM eMKmed.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Centrum Medyczne eMKmed
  z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530) przy ul. Por. J. Białka 5,
 2. Z Administratorem skontaktować się można za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marta Kozłowska pod numerem tel. 518 19 77 06 lub adresem e-mail: iod@emkmed.pl
 3. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Centrum Medycznego eMKmed. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach uzasadnionego celu Administratora.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom niż podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przez 30 dni. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogi wjazdowe do budynków, dróg wewnętrznych, wejść do budynków Centrum Medycznego eMKmed, a także części obszaru znajdującego się wewnątrz budynku.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania do organu nadzorczego, jak również skargi.